Tìm kiếm

Đang tải...

Lịch cập nhật truyện chữ

ĐẤU PHÁ THƯƠNG KHUNG - Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Dịch: Không rõ
Biên tập & chỉnh sửa:  luyentruyenchu.blogspot.com
Tình trạng: đang Repost
Lịch cập nhật chương mới: thỉnh thoảng, lâu lâu, một thời gian... bùng một lượt khoảng 20-50 chương
Mục lục

TUYỆT THẾ ĐƯỜNG MÔN - Tác giả: Đường Gia Tam Thiếu

Dịch: Chương 127 trở về trước: Hina
Chương 128 trở về sau: luyentruyenchu.blogspot.com
Biên tập và chỉnh sửa:  luyentruyenchu.blogspot.com
Tình trạng: đang sáng tác, và có vẻ đang tối tác
Lịch cập nhật chương mới:
- Tùy hứng
Mục lụcĐẠI CHÚA TỂ - Tác giả: Thiên Tằm Thổ Đậu

Dịch: luyentruyenchu.blogspot.com
Biên tập & chỉnh sửa:  luyentruyenchu.blogspot.com
Tình trạng: đang sáng tác
Lịch cập nhật chương mới:
- Mỗi ngày 2 chương
Mục lục
HỖN TẠI TAM QUỐC LÀM QUÂN PHIỆT - Tác giả: Tịch Mịch Kiếm Khách

Dịch: không rõ
Biên tập & chỉnh sửa:  luyentruyenchu.blogspot.com
Tình trạng: Hoàn thành, hết chương, end
Lịch cập nhật chương mới: vô lịch

Mục lụccomment fcaebook
Đăng nhận xét